ثبت نام
شما جزء پرسنل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران  مي باشيد.
 
 


آمار خلاصه


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه ذینفعان تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
کل 0.263 0.000 0.12 1.107 0.000 7.576 11.87 2.935 0.382 1.761 0.000 0 15.25 44.36 0 0.404
سال جاری 0.030 0.000 0.311 1.846 0.000 16.08 8.999 2.755 0.170 3.615 0.000 318.4 5.936 12.74 0.808 0.021

این سامانه دانش بنیان محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 6.0.0