ثبت نام
...
به صورت صحیح با كد شهرستان درج گردد مانند: 02133333333.


آمار خلاصه   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
کل 0.312 0.000 0.125 1.318 0.000 8.244 13.84 2.686 20.00 5.724 - - 810.0 2405. 269 22
سال جاری 0.052 0.000 0.378 2.931 0.000 24.39 13.17 2.554 10.00 12.12 0.00 15405 394.0 920.0 39 4

سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 6.0.0